Unesco genomför övervakning av världsarvet Laponia i Sverige

Av publicerat

Vid sitt 45:e möte i Riyad, Saudiarabien, tog Unescos världsarvskommitté den 13 september beslut om att genomföra en så kallad Reactive Monitoring Mission som rör världsarvet Laponia.

Anledningen till att Unesco, tillsammans med sina rådgivande expertorgan, genomför denna särskilda övervakning och platsbesök är regeringens beslut att bevilja en bearbetningskoncession för gruvutvinning i Kallak. Detta beslut anses utgöra en potentiell risk för världsarvet Laponia. Som ett resultat av detta beslut kommer Unescos världsarvskommitté att aktivt följa och noggrant bevaka skyddet av Laponias värden och dess status som världsarv.

Susanne Thedéen, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet, välkomnar beslutet från Unescos världsarvskommitté och ser fram emot en konstruktiv dialog och samarbete med Unesco och andra relevanta aktörer när det gäller att arrangera en Reactive Monitoring Mission.

Processen “Reactive Monitoring” är en del av de operativa riktlinjerna för genomförandet av världsarvskonventionen. Unescos världsarvskommitté följer noggrant ländernas arbete genom både reaktiv övervakning och periodisk uppföljning vart sjätte år. Den reaktiva övervakningen innebär att medlemsstaterna ska rapportera händelser eller åtgärder som anses kunna påverka världsarvets värden till Unescos världsarvscenter. Målet med övervakningen är att Unescos världsarvskommitté ska kunna erbjuda lämpliga lösningar för att säkerställa bevarandet av dessa värden.

Riksantikvarieämbetet innehar övergripande ansvar för att tillämpa världsarvskonventionen i Sverige och koordinerar det nationella arbetet med världsarvet.