Morgondagens uppkopplade stad – med människan i fokus

Av publicerat

Digitaliseringen har förändrat vårt sätt att leva och förändrat människors behov och vanor. Runt om i landet byggs nya städer med fokus på att göra dem smarta och uppkopplad. Men i stadsplaneringen måste man prata mindre om tekniken och mer om människor och samhällen, anser Fredrik Bergström, områdeschef för Analys och Strategi på WSP Sverige.

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. SCBs siffror från år 2015 visar raka motsatsen. Istället bor 85 procent i tätorter. När största delen av både Sveriges och världens befolkning bor i städerna kommer stadsplaneringen att behöva förändras.

Nyligen arrangerades mässan ”Smarta städer” i Kista i Stockholm. En branschöverskridande mötesplats för smarta städer, hållbart byggande och fastighetsutveckling. Mässan samlade ett 50-tal myndigheter, kommuner och bransch-organisationer. Smarta städer är exempel på hur staden ska optimeras med hjälp av digitalisering och innovation och på mässan visades en mängd smarta lösningar. Företaget Plantagon vill utveckla en hållbar matproduktion i storstäder genom smart stadsodling. I projektet ”World Food Building” kombineras vertikal odling på höghus.

På plats var ett av världens största teknikföretag, WSP. Företaget planerar och bygger framtidens städer och infrastrukturer. Smarta städer är uppkopplade städer med digitaliserad infrastruktur. I WSP Sveriges monter står till exempel en smart lyktstolpe. Utöver en ljuskälla
har stolpen uppkopplad wi-fi och kan spela musik.

Just nu pågår samarbetsprojektet ”ABC-staden 2.0 – Acitivity Based City” mellan WSP, MTR, Scania och Skanska. Förutom uppkopplade lyktstolpar spås självkörande bussar finnas
i morgondagens uppkopplade stad.

– Framtidens bussar är självkörande med hjälp av sensorer längs vägarna. Då kan de komma fram smartare och ligga kopplade till trafiksignaler. Bussarna är digitalt sammankopplade och kan gå på kolonn, ungefär som en spårvagn, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och områdeschef för WSP Analys och Strategi.

Men ABC staden 2.0 är inte en teknisk innovationsplattform med fokus enbart på digitalisering och att bygga bostäder utan en gemensam vision om att bygga framtidens stadsdelar med utgångspunkt i människans behov.

– När man ska bygga framtidens städer måste man ta utgångspunkt i dem som faktiskt ska bo där och inte i tekniken. Det är för stort fokus på bostäder när man talar om smarta städer och framtidens stadsutveckling. Ingen pratar om samhällen, säger Fredrik Bergström.

Fredrik Bergström var en av föredragshållarna på mässan ”Smarta städer”.

Smarta städer ska öka människors livskvalitet och byggas enligt de tre hållbarhetskomponenterna om att vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Därför integreras invånarnas behov och vanor i ett tidigt skede i stadsplaneringen för att optimera användningen idag och imorgon av fastighetslokaler.

Fastighetsbolaget NCC bygger smarta fastigheter med hjälp av digitalisering och innovation. I ett tätt samarbete med beslutfattare, akademi och olika företag pågår en rad smarta och uppkopplade byggprojekt. Bland annat använder NCC virtuell verklighet, VR, och förstärkt verklighet, AR, för att visualisera stadsbyggnadsidéer för människor innan de faktiskt ska förverkligas. Ett av NCCs senaste byggprojekt är Ängslyckans förskola i Staffanstorps kommun.

– Ledningsgruppen i kommunen, förskolans personal och föräldrarna fick gå in i modellen över förskolan. De besitter alla olika kompetens som är viktig för oss vad gäller vad som behövs i byggnaden så att den passar deras behov. Eftersom VR möjliggör för människor att uppleva miljö innan den byggs fysiskt blir det också lättare för beställare och verksamhet att omsätta behoven till konkreta krav utifrån upplevelsen av utformningen, säger Johanna Fredhsdotter Lager, chef för VDC, Virtual Design and Construction, NCC building Sverige.

Nu ska NCC bygga om länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Med hjälp av ny teknik kan byggnaden anpassas på millimetern för att tillgodose de enskildas behov.

– Vi har byggt upp virtuella operationssalar virtuellt där personal haft möjlighet att testa miljön virtuellt innan den byggs. Här kan ett extra kliv som är för långt under en operation uppmärksammas och justeras eller om operationsbordet ska planeras utifrån en annan layout med avseende på rummets form, säger Johanna Fredhsdotter Lager.

2007 inledde NCC arbetet med Virtual Design and Construction, VDC, och idag bygger fastighetsbolaget både fastigheter och infrastrukturer. I det smarta samhällsbyggandet byggs vägar, broar, förskolor och sjukhus.

Digitaliseringen håller på att förändra byggbranschen. Förutom att hela byggarbetsplatser blir uppkopplade har robotar tagit plats i stadsplaneringen av framtidens städer.

– På NNCs forsknings- och utvecklings-enhet arbetar till exempel robotar med att sätta gipsskivor. Där finns även 3D-printing som printar ut betongstommar, säger Johanna Fredhsdotter Lager.

Att bygga in framtiden i dagens samhällsbyggande är ingen lätt uppgift och stora stadsutvecklingsprojekt tar lång tid. Ett exempel på det är uppförandet av Hammarby sjöstad i Stockholm som pågått sedan år 1990.

– Man brukar säga att det i genomsnitt bor två personer per lägenhet. Bygger man då 5  000–1 000 lägenheter innebär det att runt
10 000–20 000 människor ska flytta in. Det motsvarar en mindre svensk småstad, säger Fredrik Bergström.

Satsningar på den smarta staden
För att utveckla smarta städer krävs att myndigheter, kommuner och branschorganisationer samverkar. Idag görs mängder av satsningar gällande framtidens stad och stadsutveckling från regeringen, forskning och olika företag.


”Smarta städer”
Regeringens strategiska samverkningsprogram ”Smarta städer” samlar offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att bygga framtidens smarta städer. Det består av fem samverkningsprogram: nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär biobaserad ekonomi, life science och uppkopplad industri och nya material.

”Smart built environment”
Statens utvecklingsenhet Vinnova främjar digitaliserad samhällsbyggnad i det strategiska innovationsprogrammet ”Smart built environment”. Här ingår myndigheter, företag, organisationer och kommuner. Fastighetsbolaget NCC är en del av programmet ”Smart built environment”.

Sju nya städer
Landvetter södra – Härryda kommun
10 000 bostäder

Segeräng – Nynäshamns kommun
7 000–10 000 bostäder

Hemforsa – Haninge kommun
12 000 bostäder

Alsike och Nydal – Knivsta kommun
10 000 plus 12 000 bostäder

Bergsbrunna och Södra staden
– Uppsala kommun

33 000 bostäder

Nysala – Uppsala och Knivsta kommun
20 000 bostäder

Näringen – Gävle kommun
4 000–6 000 bostäder

Källa: WSP

Av: Caroline Li Palmgren