Människan och modet

Av publicerat

Utan mod stannar människan, och även samhällets utveckling. Den som vill frigöra sin potential och utvecklas behöver lämna sin komfortzon. För att kunna göra det krävs mod, modet att se sina rädslor i vitögat. Mod är den i särklass viktigaste egenskapen att utveckla och underhålla om vi vill växa som människor. Inte minst i tider som dessa.

I en värld där allt fler människor med mot­stridiga agendor påverkar samhällsklimatet och definitionen på fakta blir det en allt större utmaning att höra sin egen röst genom bruset. Parallella bilder av samhället växer fram, och om vi inte kan sortera bland bilderna riskerar parallella identiteter att växa sig starka inom varje människa. En självbild och en socialt korrekt image. Vi tycker en sak, men säger kanske någonting annat, något som passar normerna i vår omvärld. Eller normerna i vår flock. Flockdjuret, människan, behöver bli bättre på att visa vem hon är, inte som flockdjur utan som individ. Det stärker självbilden och ökar välmåendet. Att utmana normer kräver mod, men gör oss tydliga som människor. Tydliga, men inte perfekta.

Vi måste förstå vad mod är. En vanlig missuppfattning är att mod är frånvaron av rädsla. Men det är precis tvärtom. Rädsla och mod är varandras förutsättningar. Mod handlar om att känna rädsla, men att övervinna rädslan och agera. Jag tror missuppfattningen handlar om att kontroll värderas så högt i vårt samhälle att rädsla, då vi faktiskt tappar eller är på väg att tappa kontrollen, betraktas som svaghet. Kontroll över känslor och situationer är något positivt – vi framstår som starka, trygga och säkra. Därför blir rädsla och tvivel, som är naturliga följeslagare till mod, tecken på svaghet. Men alla människor är rädda för någonting och att erkänna detta handlar om sårbarhet, framför allt i en flock där vi riskerar att bli bedömda och värderade utifrån detta. Att låtsas att vi inte är rädda är svaghet. Det är att försöka upprätthålla en perfekt image. Sårbarhet är att välkomna risk, svaghet är att skygga för den. Erkännandet och acceptansen av sårbarhet kan kräva mod, men gör oss fullkomliga som människor. Fullkomliga, men inte perfekta

Mod handlar om att utmana flocken och sina rädslor och lämna komfortzonen. Utanför komfortzonen finns alltid rädsla, risk och osäkerhet och så länge vi väljer att utvecklas kommer vi att vara rädda. Rädslorna försvinner inte, de är en naturlig signal som talar om att vi gör någonting nytt. Om vi utmanar rädslorna ofta, känns det lättare. Vi är kanske lika nervösa nästa gång, men vi vet att vi överlever. Att vara modig innebär dessutom att vara förebild. Och världen behöver förebilder. Vårt mod inspirerar andra. Vårt mod attraherar andra, utmanar och förändrar normer och gör att nya flockar kan skapas.

Medmänsklighet och mod

Förebilder. På Fotografiska i Stockholm avslutades nyligen en fantastisk utställning – “We have a dream”. Kända och okända människor i alla åldrar från hela världen har fotograferats och intervjuats i ett otroligt imponerande projekt som pågått i över 10 år. Utställningen har velat visa på bra föredömen då det gäller demokrati, mänskliga rättigheter – och mod. De medverkande var fantastiska. Malala, till exempel. En liten pakistansk flicka, skjuten i huvudet av talibanerna, som efter dådet förlät sina antagonister. Hur medmänskligt och inspirerande som helst!

I boken som såldes i samband med utställningen får man mängder av utmärkta tips på hur man kan utbilda sig i viktiga samhällsfrågor. Ett stycke har rubriken “Medmänsklighet & Mod”. Men här visar sig en annan missuppfattning – nämligen den att medmänsklighet och mod hänger ihop. Det gör de inte. Genom missuppfattningen kan den som vill vara modig lätt förledas att tro att mod samtidigt måste innebära medmänsklighet. Det avgränsar modiga handlingar till att enbart handla om ett visst område, vilket är fel. Mod kan ta sig många uttryck. Lika många som varje männi­skas fantastiska drömmar.

Medmänsklighet är empati, att känna med en annan människa eller att fokusera sina handlingar på att hjälpa andra människor. Mod är att agera trots rädsla och risk. Mod uppstår när en individ förflyttar sig utanför sin egen individuella komfortzon, inte då hon genomför medmänskliga handlingar som omvärlden applåderar, oavsett hur inspirerande och viktiga de är. Individen själv bestämmer vad som är mod, inte den flock som individen tillhör eller den omvärld som individen lever i. Det innebär att individens mod i flockens ögon skulle kunna framstå som egoism – men självklart även medmänsklighet. Allt beror på huruvida individen väljer att stå upp för något som innebär risk. Mod är alltså alltid i individens tjänst, men kanske inte alltid i samhällets. Mod är sårbarhet och sårbarhet är vackert. Dessutom dubbelt så vackert om det utmanar förlegade normer i en förlegad flock till förmån för en annan människa.

Joakim Muschött

Foto: Joakim Kroger

Var modig utifrån dig själv och din komfortzon, inte utifrån andras.
Träna på att vara nervös. Utmana klumpen i magen och gör det ofta.
Acceptera rädsla som ett naturligt inslag i all utveckling. Rädslan talar om att du närmar dig komfortzonens utkanter. När du korsar gränsen är du modig.
Var prestigelös och välkomna lärorika misstag. Ibland är det värt att vara modig även om man inte får det resultat man vill ha.

Om författaren:
Joakim Muschött är ICF Professional Certified Coach (PCC) och driver sedan 2004 ett konsultbolag inom grupp- och ledarutveckling, entreprenörskap och karriärrådgivning. Han är aktuell med boken Mera mod! Bejaka din rädsla och våga mer (Roos & Tegnér) som ger läsaren stöd i sitt personliga ledarskap och i att utmana sig själv till att bli modigare, såväl privat som i arbetslivet.

Av: Joakim Muschött