Logistik & Supply Chain, ett sömlöst flöde

Av publicerat

Planering, implementering, styrning och kontroll är några av byggstenarna för att lyckas med logistikarbetet. Men det krävs också att kunna se till helheten, utvecklas och sia om framtiden samtidigt som den historiska grunden inte får glömmas bort. Att samtidigt hålla en hög kvalitet är inte lätt men ett måste för att stå emot den hårda konkurrensen på marknaden.
– Alla vill vinna spelet att nå kunderna snabbast och i rätt tid, med rätt produkt, till rätt plats, i rätt mängd och till rätt kvalitet, säger Carina Dahllöf, vd på Silf Competence AB.
För Inrikes berättar hon om företaget som har lyckats armbåga sig fram för att kompetensutveckla företag i logistikdjungeln.

Logistik är idag ett område som i princip alla företag som producerar och transporterar tar hänsyn till då det är en förutsättning för lönsamheten. Carina Dahllöf pekar på e-handeln där tendensen blir extra tydlig. Hon förklarar hur logistiker och inköpare jobbar med så kallade “Big data” analyser för att förutspå beställningarna innan kunden lägger en order så att produkten eller tjänsten redan är på väg.
– Då har man lyckats med logistiken, säger Carina, karriärskvinna i ett företag som jobbar med att utbilda och utveckla både större och medelstora företag inom hela flödeskedjan (Supply Chain) området.
– Vi kompetensutvecklar logistiker och inköpare, inom fem affärsområden vilka är inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Ambitionen är att skapa ett hållbart lärande där du omgående efter en avslutad kurs kan tillämpa de nyvunna kunskaperna i din egen verksamhet.

Carina Dahllöf

Certifierad utbildning
Silf, Sveriges Inköps och logistikförbund, har de senaste 60 åren agerat som branschorganisation för alla som är verksamma inom inköp och logistik i Sverige. De har en medlemsorganisation med omkring 2 500 medlemmar samt driver ett affärsmagasin – Silf Supply Chain Outlook – som är den ledande tidskriften inom sitt område. Företaget erbjuder både internationella certifieringsutbildningar och kortkurser som ska kunna läsas parallellt med det dagliga arbetet.
– En certifiering från Silf gör att du får rätt till din titel på visitkortet, världen över då denna certifiering följer ett internationellt ramverk som håller högsta möjliga standard för effektivt lärande. Vår målgrupp finns på alla nivåer som logistiker och inköpare inom både privat och offentlig sektor. Målgruppen är ganska stor då de allra flesta företag både köper och förflyttar samt distribuera sina produkter och tjänster.

Förändring med Supply Chain
Mycket har hänt inom logistiksfären de senaste åren vilket har ställt höga krav på företagen.
– Väldigt mycket har hänt som uppmärksammat värdet av en hållbar och sömlös värdekedja. Detta då man insett att många har likvärdiga produkter och tjänster som säljs på marknaden. Framgången i dag ligger i att nå slutanvändaren och kunden på snabbast och effektivaste sätt med rätt kvalitet och hållbarhet. Det vill säga konkurrensmedlet är en för kunden väl anpassad flödeskedja.
Det är där som Silf kommer in i bilden då de utbildar sina kunder och lär dem anpassa sig efter marknadens krav och efterfrågade behov. Med en hållbar och sömlös värdekedja menar hon att man som logistiker måste se till alla aktörer och intressenter i kedjan både bakåt och framåt mot kund. Helhetsbegreppet dvs Supply Chain Management där Carina definierar det enligt följande: ”Planering, implementering, styrning och kontroll av aktiviteter och processer som avser flöden av material och tjänster samt tillhörande administrativa flöden i försörjningskedjor från ursprunglig råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare, samt returflöden. Detta i samarbete med partners i form av leverantörer, mellanhänder, tredjepartsleverantörer och kunder. I huvudsak integrerar Supply Chain Management utbud och efterfrågestyrning inom och mellan företag”
– Personer som arbetar med logistik och Supply Chain måste i dag ha en bra helikoptersyn på hela flödet samt vara betydligt mer analytiska och klara av all form av Big data för att ta rätt beslut.
Att jobba med “Big data” innebär att göra en analys av historiska fakta tillsammans med framtidens utmaningar vilka samlas i en ögonblicksbild av nuläget för att ta rätt beslut.

Holistiskt förhållningssätt
På Silf talar man om det tvärfunktionella, det vill säga vikten av att alla samverkar i flödet från tjänst- och produktframtagning tills det har nått konsument och slutanvändare. Carina Dahllöf menar att många av de viktiga besluten tas redan innan produkten eller tjänsten sett dagens ljus. Något som gör det viktigt att i ett tidigt skede koppla in alla delar som påverkar både kvalitet och kostnad i slutändan.
– Det tvärfunktionella är ett mer holistiskt sätt att bedriva inköps- och logistikarbetet på med värdeskapande i fokus. Alltså att alla delar måste arbeta tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Man måste förstå mål och sammanhang samt sin egen roll för att göra rätt ifrån sig själv till nästa led i kedjan. Det tvärfunktionella är därför en förutsättning för att lyckas med sina produkter och uppnå alla rätt för leveransen.

Utveckling är A och O
För att hela tiden ligga i framkant och följa med utvecklingen har Silf en egen utvecklingsavdelning som tillsammans med näringslivet och den offentliga sektorn ser till det nya inom logistikområdet. Löpande utför de undersökningar bland inköps- och logistikchefer om vilka utmaningar som väntar i framtiden. Företaget tar även fram Expertrapporter och en årlig Trendrapport med både trender och drivkrafter för rollerna i logistik och Supply Chain. Silf presenterar också en månatlig konjunkturindikator, Inköpschefsindex/PMI, i samarbete med Swedbank.
– Vi sponsrar även en professur på Umeå universitet i “Retail och Demand Chain Management”, det vill säga kundstyrd logistik mot bland annat detaljhandeln. Vi anordnar fokusgrupper och har en egen fakultet med både doktorander, professorer och specialistkompetenser för att alltid ligga i framkant med nya teorier och rön inom området.
– Genom detta kan vi erbjuda den bästa kompetensutvecklingen till våra deltagare och hjälpa företag att omsätta kunskap till hållbar lönsamhet.

Företaget jobbar även med tydliga mål.
– Om man ser till rollen som logistiker och Supply Chain manager så innebär det att utifrån ett antal nyckeltal värdera och förändra hela flödet i ambitionen att möta kundernas krav. Det finns nyckeltal för att värdera helheten samt för delar av densamma för att veta att man är på rätt väg.
Exempel på dessa så kallade nyckeltal som Carina nämner är lagertillgänglighet – det vill säga sannolikheten att produkten finns i lager när den efterfrågas, leveransprecision – att varan är framme i tid samt leveranssäkerhet – sett till rätt kvantitet med rätt kvalitet. Man tar även hänsyn till information och kommunikation, kundanpassning och att kunna jobba flexibelt.
– Där har vi den perfekta ordern! Kan man pricka av detta har man valt rätt leverantör och inte minst den allra bästa Supply kedjan från start till mål.

Framtiden är redan här
Det menar i alla fall Carina Dahllöf och förklarar hur de flesta logistiker i teorin vet vad som behöver göras för att bli framgångsrik i sina flöden från gruvan till graven.
– Dock är det för många fortfarande svårt med tillämpningen, det vill säga omvandling från teori till praktik för att göra rätt hela vägen. Ingenting är starkare än den svagaste länken och det finns en nödvändighet att samarbeta och dela information i flödeskedjan.
Hon understryker hur det i framtiden kommer att blir ännu viktigare med både hållbarhet och de tidigare nämnda Big data analyser för att ta rätt beslut.
– Utmaningen ligger i att hitta rätt personer som klarar detta. Vi ser också att framtiden förändras, och nytt som vi tror kommer att få stor påverkan på logistik och Supply Chain är bland annat 3D-printrar där kunden själv på plats kan producera det egna behovet. Idag ligger man i startgroparna och gör bl.a tester på Umeå universitets Fab lab “Sliperiet” att printa ut hela trähus.
När Carina Dahllöf siar om framtiden menar hon att 3D-printrar förmodligen kommer att vara företagens naturliga ägodel, och hur det kommer att påverka logistikkedjan är omöjligt att förutspå i dagsläget avslutar Carina.