Västerbotten – ett företagsvänligt län

Av publicerat

Gamla näringar som gruv- och träindustrin utvecklas och förnyas och småföretagen blir allt vanligare i vårt näst nordligaste län. Västerbotten visar upp ett klimat som är öppet för förnyelse och förändringar.

Landshövding i Västerbotten fr o m120920, Magdalena Andersson.Västerbottens län sträcker sig från fjällen i Lappland i väst till residensstaden Umeå vid Bottenviken i öster och är det näst största länet i Sverige. På grund av sin mäktiga natur med fjäll, skog och karga kustlandskap är trä- och gruvindustrierna starka i länet och har varit så i många hundra år. Men även forskning, småföretagande och turism har blivit allt viktigare för länet att identifiera sig med.

– Småföretagarandan är stark i Västerbottens län vilket gynnat utvecklingen inom många olika branscher. Det är också en bidragande orsak till att vårt län är så starkt förknippat med högteknologi, bioteknik och olika former av IT-teknik, säger Magdalena Andersson, Landshövding i Västerbotten.

2Att småföretag är något som länet gärna satsar på märks också tydligt i det EU-finansierade Strukturfondsprogrammet som Region Västerbotten lämnat in underlag till. Genom fonden kan företag i Västerbotten ta del av EU-medel för finansiering.

– Vi anger de stora områdena, de starka näringsgrenarna för Västerbotten som turism, innovation, bioteknik, den digitala utvecklingen i Västerbotten tillsammans med näringsliv och universitet. Fokusområdena i programskrivningarna kring sturkturfonderna gör det möjligt för företagen att få ta del av EU-medel till finansiering, säger Erik Bergkvist, Ordförande i Region Västerbotten.

 

Att Umeå blir Europas kulturhuvudstad nästa år tror både Erik Bergkvist och Magdalena Andersson kommer att påverka småföretagarna positivt.

– Visst är det fantastiskt att Sverige, Västerbotten och Umeå kommer så i fokus! Här finns stora möjligheter att visa upp allt med kulturanknytning som hela länet har att visa. Från de berättartraditioner som finns till design och konst och musik i världsklass. Detta är till nytta och glädje för precis alla, säger Magdalena Andersson.

 

Kulturrådets utvecklingsbidrag har också en positiv inverkan på de västerbottniska företagen under Kulturhuvudstadsåret 2014.

– Kulturdriven tillväxt ökar Västerbottens attraktionskraft vilket gör att företag vill etablera sig i länet. Utvecklingsbidraget stärker även övrig besöksnäring i samband med festivaler som Jazzfestivalen och Madefestivalen, det i sin tur bidrar till fler hotellnätter, matförsäljning och transporter. Utvecklingsbidragen skapar på sätt mervärden för länets företagare inom kulturella näringar, säger Erik Bergkvist.

 

Men det är inte bara ny teknik och nytt företagande som blomstrar i länet. Även de gamla och mer traditionella näringarna lever kvar och utvecklas.

– Skogsnäringen har i dag många digitala lösningar och utvecklas ständigt, gruvindustrin går djupare ner i malmkropparna med ny teknik och med färre anställda. Verkstadsindustrin är en gammal industri i Västerbotten och utvecklas hela tiden,  till exempel Boliden som jobbar med citymining, återanvändning av gammalt skrot och ny teknik. Det utvinns bland annat guld ur gamla mobiltelefoner numera, säger Erik Bergkvist.

 

Hur ser då framtiden ut? Både Magdalena Andersson och Erik Bergkvist menar att det finns utmaningar men synen är positiv.

– Det är flera utmaningar. Den demografiska förstås. Hur inlandet och fjällvärlden ska kunna utvecklas, att få kommunikationer som gör att arbetspendling går lättare, hur vi får unga kvinnor att vilja stanna kvar och unga män att vilja utbilda sig mer. Och hur vi ska kunna få skog, mineral, vindkraft och renskötsel att samverka med varandra. Men det finns många fantastiska utvecklingsmöjligheter i detta också, det får vi inte glömma, säger Magdalena Andersson.

– Framtiden ser ljus ut, många varor och tjänstenäringar håller på att etablera sig. Det finns problem med kompetens- och kapitalförsörjningen men vi försöker att stärka den med den regionala utvecklingsstrategin. Vi behöver mer småföretagande och få in mer riskapital. Det finns även en generationsskiftes problematik och där försöker vi få in mer studenter i näringslivet. Allt det här arbetar vi ständigt med. Framtiden är utmanande.

 

Text: Linnéa Sjölund

Foto: Johan Gunséus, Peter Näslund, Lars Lind, Mikael Lundgren